☎️ Centrála E-SHOP Rybárstvo CARPIO, info: +421 907 857 319 (Po-Pia: 8:00-17:00, So: 8:00 - 12:00) ✉️ E-mail: eshop@carpio.sk

  

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Carpio Plus s. r. o.

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, obchodní společností CARPIO plus s.r.o., se sídlem Hlavní 16, 941 07 Velký Kýr, IČO: 50 699 776, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 42468/N (dále jen jako „prodávající“) a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího, https://carpio.sk/.

Kontaktní údaje prodávajícího:

CARPIO plus s.r.o.

Sídlo: Hlavná 16, 941 07 Veľký Kýr

IČO: 50 699 776

DIČ: 21 20 426 022

IČ-DPH: SK 21 20 426 022

Společnost CARPIO plus s.r.o. je platcem DPH.

Telefón: +421 907 857 319

(dostupný v pracovních dnech v době od 8.00 – 17.00 hod, v sobotu od 8:00 do 12:00)

E-mail: eshop@carpio.sk

Číslo účtu pro platby převodem: VÚB Banka

IBAN: SK35 0200 0000 0037 8161 0859

BIC/SWIFT: SUBASKBX

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 037/772 02 16

fax č. 037/772 00 24


Kupujícím je fyzická osoba (spotřebitel podle § 2 písm. a) zákona č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, který nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání), nebo právnická osoba (podnikatel podle § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník), která si objedná zboží, poskytne své osobní údaje ve smyslu náležitostí požadovaných k realizaci objednávky, a která odeslala prodávajícímu elektronickou objednávku zpracovanou systémem internetového obchodu, https://carpio.sk/.

Zbožím jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách internetového obchodu, https://carpio.sk/. Prodávající zveřejňuje seznam zboží, které nabízí kupujícímu a umožňuje mu zboží objednávat prostřednictvím tohoto internetového obchodu.

Elektronická objednávka je odeslán elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží a celkové ceně objednávky, který je zpracován systémem internetového obchodu a ze strany kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Odesláním elektronické objednávky kupující prohlašuje, že si všeobecné obchodní podmínky v plném rozsahu přečetl a porozuměl jejich obsahu, na znak čehož zaslal prodávajícímu elektronickou objednávku.

Automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího se nepovažuje za závazné akceptování objednávky ze strany prodávajícího.

Cenou za zboží se rozumí částka uváděná na internetovém obchodě, https://carpio.sk/ jednotlivě u každého zboží, kterou je kupující povinen uhradit prodávajícímu.

Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží. Jsou uvedeny včetně DPH. Náklady spojené s přepravou zboží nejsou zahrnuty do této ceny za zboží. Výše přepravních nákladů záleží na ceně objednávky resp. od váhy objednaného zboží (viz. VIII. Poplatky za přepravu).

II. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně a spolu se zbožím, nebo dodatečně, zaslat kupujícímu veškeré dokumenty týkající se zboží v českém jazyce.

Kupující je povinen převzít objednané zboží, zaplatit za objednané zboží dohodnutou cenu prodávajícímu i uhradit poplatky související s přepravou a přezkoumat zboží a obal zboží při jeho převzetí.

III. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Objednání zboží vzniká výlučně na základě řádně vyplněné elektronické objednávky na internetovém obchodě, kterou kupující zašle prodávajícímu. Odeslaná elektronická objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy (dále jen jako „smlouva“).

Po vytvoření objednávky v internetovém obchodě prodávající zašle kupujícímu automaticky informativní e-mail s potvrzením přijetí objednávky. O detailech objednávky a předpokládaném termínu dodání zboží bude prodávající informovat kupujícího prostřednictvím e-mailu v závazném akceptačním e-mailu.

Smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s návrhem kupní smlouvy kupujícímu (akceptační e-mail), tzn. závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi prodávajícím a kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

IV. CENA ZBOŽÍ

U každého zboží je přímo v konkrétní nabídce internetového obchodu uvedena cena zboží v měně „EUR.“ Tato cena za zboží je konečná, včetně DPH a bez dalšího navýšení.

Před odesláním elektronické objednávky bude vypočtena celková cena za zboží, a to již včetně nákladů spojených s přepravou zboží. Konečná cena za zboží a náklady související s přepravou je uvedena v potvrzení o přijetí objednávky.

Cena za zboží a služby objednané kupujícím mohou být dodatečně upraveny pouze na základě předchozí vzájemné dohody mezi smluvními stranami as písemným souhlasem kupujícího.

Všechny akce uvedené na internetovém obchodě platí do odvolání nebo do vyprodání zásob, pokud u konkrétního zboží není uvedeno jinak. Jakékoliv dodatečné slevy, které jsou poskytovány nad rámec slev uváděných u jednotlivých produktů na internetové stránce, individuální slevy nebo slevy poskytované na základě spolupráce našeho internetového obchodu se třetími stranami, nejsou vzájemně kombinovatelné.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Za zboží v internetovém obchodě lze platit následujícími způsoby:

 • platba na dobírku
 • platební kartou (při platbě předem)
 • platba převodem nebo vkladem na bankovní účet prodávajícího
 • platba v hotovosti (při osobním převzetí objednávky v prodejně Rybaření CARPIO).

V případě platby převodem na účet, zákazník zrealizuje platbu neprodleně po potvrzení objednávky a vystavení zálohové faktury, nejpozději však do 3 kalendářních dnů. Zakoupené zboží bude vyexpedováno až po zaplacení jeho ceny, čímž se rozumí připsání celé ceny zboží včetně případného příplatku za přepravu na účet provozovatele internetového obchodu. Nebude-li platba provozovateli internetového obchodu připsána na účet do tří kalendářních dnů od potvrzení objednávky, má právo předmětnou objednávku stornovat.

Kupující je povinen uhradit celkovou cenu za zboží způsobem, který si zvolí v elektronické objednávce. Zboží lze v plné výši uhradit dobírkou na místě předání zboží prostřednictvím kurýra (společnost GLS) včetně ceny za přepravu zboží či České pošty, platbou kartou přes platební bránu prodávajícího nebo uhrazením kupní ceny na účet prodávajícího pod variabilním symbolem (číslo objednávky), který platbu identifikuje, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti uvedené ve faktuře.

VI. DODÁNÍ ZBOŽÍ A DODACÍ LHŮTY

Není-li dohodnuto jinak, prodávající internetového obchodu se zavazuje dodat kupujícímu zboží do 30 dnů od uzavření smlouvy. Prodávající je povinen neprodleně informovat kupujícího o případném prodloužení dodací lhůty. Nesplnil-li prodávající svůj závazek dodat věc ve lhůtě podle první věty, kupující jej písemně vyzve, aby dodal věc v jím poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud prodávající nedodá věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil v elektronické objednávce.

V případě uvedení na internetovém obchodě, že zboží je „na skladě“ znamená to, že prodávající zbožím disponuje fyzicky na skladě a v počtu, který je uveden na internetovém obchodě. V případě uvedení na internetovém obchodě, že u zboží je uvedeno „poslední kus“ znamená to, že prodávající zbožím disponuje fyzicky na skladě a to pouze posledním kusem z uvedeného zboží. Odeslání zboží je tak možné následující pracovní den po přijetí elektronické objednávky. Pokud se v objednávce nachází více zboží, a část z nich není skladem, prodávající o tom informuje kupujícího s možnostmi částečných dodávek.

V případě uvedení na internetovém obchodě, že zboží je „na centrálním nebo externím skladu“ znamená to, že zboží mají fyzicky na skladě dodavatelé a distributoři prodávajícího v počtu, který je uveden na internetovém obchodě. Odeslání zboží ze strany prodávajícího je tak možné v rozmezí 2 až 5 pracovních dnů.

V případě uvedení na internetovém obchodě, že zboží je „na objednávku“ znamená to, že jeho dostupnost prodávající prověří u svých dodavatelů a distributorů. Prodávající se zavazuje kontaktovat kupujícího ohledně možného termínu dodání.

V případě bezhotovostního bankovního převodu předem, který si kupující zvolí jako způsob platby, prodávající odesílá zboží až po připsání celkové ceny za zboží na účet prodávajícího (cena za zboží a přepravní náklady).

VII. MÍSTO A ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ

Za místo dodání zboží se považuje místo, které kupující určil jako místo předání zboží a do kterého je zboží dodáváno.

Kupující je informován o odeslání zboží. Kupující je povinen zajistit bezproblémové převzetí zboží, zejména tím, že ve dnech plánovaného doručení bude dostupný na telefonním čísle určeném pro doručení nebo přítomný na adrese doručení. Pokud tuto povinnost nelze splnit, je povinen informovat prodávajícího, dohodnout se s ním na náhradním termínu doručení nebo určit náhradní osobu, která povinnost převzetí zboží splní za původního příjemce zásilky.

Pokud kupující bezdůvodně odmítne převzít a zaplatit dobírkou řádně dodávané zboží bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, tímto se zavazuje prodávajícímu uhradit náklady na dopravu, určené podle platného ceníku přepravní společnosti (GLS). Opětovné doručení zásilky je možné jen po vzájemné dohodě mezi smluvními stranami.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží udáním nesprávné adresy kupujícího.

Kupující je povinen důkladně zkontrolovat zboží při jeho převzetí od přepravce a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží.

Poškozené zboží kupující od přepravce nepřevezme a poškození zboží kupující zaznačí do dokladu o převzetí zboží.

Podepsáním dodacího listu kupující souhlasí s převzetím zboží a potvrzuje, že zboží dorazilo mechanicky nepoškozené. Prodávající neodpovídá za pozdější reklamace způsobené vinou dopravy.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího resp. přepravce (kurýr, Česká pošta), nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

Prodávající do každé zásilky přikládá fakturu - daňový doklad, který zároveň slouží jako záruční list. V případě, že tento doklad absentuje v zásilce, kupující neprodleně o této skutečnosti uvědomí prodávajícího telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Prodávající nejpozději následující den zašle kupujícímu tento daňový doklad, a to způsobem dle dohody s kupujícím.

VIII. POPLATKY ZA PŘEPRAVU

Poplatky za přepravu je kupující povinen zaplatit spolu s cenou za zboží tak, jak je uvedeno v elektronické objednávce. V internetovém obchodě jsou všechny ceny zboží a poplatků za přepravu konečné, včetně DPH. K uvedeným cenám zboží připočítáváme následující poplatky za přepravu:

Při objednávce zboží v celkové hodnotě nad 40 € a celkové hmotnosti objednaného zboží do 30kg je poštovné zdarma ak ceně zboží se v tomto případě nepřipočítá poplatek za přepravu (platí při dopravě způsobu přepravy Českou poštou nebo přepravní společností GLS).

Stále nejčastější způsob platby. Vaše objednávka je zaslána poštou nebo kurýrní službou GLS na Vámi zadanou adresu a platíte až při jejím převzetí. Tento způsob platby je možný pouze na Slovensku. Ke každé objednávce přikládáme fakturu, která slouží zároveň jako dodací list. Při objednávkách do zahraničí, si předem dohodneme podmínky, způsob dodání a platby.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

GLS kurýrní služba:

 • Doručení balíčku / 24 – 48h……………….do 50,00€ / max.30 kg ……………………….. 4,00€ s DPH
 • Doručení balíčku / 24 – 48h……………….nad 50,00 € / max.30 kg…………………….. ZDARMA
 • Doručení balíčku / 24 – 48h……………….nad 30 kg – příplatek…………………………..4,00€ s DPH

DORUČENÍ DO ZAHRANIČÍ

Pro doručení zboží mimo území České Republiky přepravné účtujeme dle aktuálního ceníku kurýrní služby GLS. O přesné ceně dopravy do zahraničí Vás budeme informovat telefonicky nebo e-mailem. Po uhrazení převodem na náš účet, Vám bude obratem zasláno zboží.

Česká republika

GLS kurýrní služba:

 • Doručení balíčku / 48 – 72h………………………………………………………………………………………8,50€ s DPH
 • Doručení balíčku / 48 – 72h……………..nad 100,00 € / max.30 kg…………………….. ZDARMA
 • Doručení balíčku / 24 – 48h……………….nad 30 kg – příplatek…………………………..8,50€ s DPH

(*Zboží je expedováno do zahraničí až po uhrazení faktury za objednávku, platba na dobírku do zahraničí není možná)

Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí ceny uvedené v objednávce po dobu 30 dnů. Prodávající po uplynutí této doby kupujícího na případnou změny poplatku za přepravu upozorní e-mailem.

Osobní odběr (pouze při platbě předem)………………………………………………………………….bezplatně

Při nadměrně těžké zásilce (nad 30 kg) je prodávající povinen informovat kupujícího předem s možnostmi dodání zboží a poplatků za přepravu.

Uváděné ceny jsou platné v rámci České republiky. Poplatky za přepravu do zahraničí jsou kalkulovány zvlášť a budou sděleny kupujícímu na uvedený e-mail do 24 hodin od zaslání objednávky k odsouhlasení konečné ceny za přepravu.

Jiné poplatky ani poplatky za balné prodávající neúčtuje.

Prodávající může zaslat zboží, které je okamžitě dostupné kupujícímu a zbývající část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě pokud o to kupující požádá, avšak pouze za předpokladu, že kupující vyjádří souhlas s dodatečnými poplatky za přepravu, které vzniknou vícenásobným odesíláním zboží.

IX. STORNO OBJEDNÁVKY

Kupující má právo stornovat objednané zboží bez storno poplatku, a to až do okamžiku odeslání zboží na adresu / odeslání zásilky přepravní společnosti.

Objednávku lze stornovat výlučně písemnou formou (e-mailem, dopisem na adresu sídla společnosti). Potvrzení stornování oznámí prodávající kupujícímu rovněž výlučně písemnou formou.

Prodávající má právo stornovat objednávku v případě nedodání zboží z důvodu vyšší moci, z důvodu ukončení jeho výroby, z důvodu jeho vyprodání, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Ve všech těchto případech je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

Prodávající je povinen poskytnout možnost dodání náhradního zboží. Kupující má právo odmítnout možnost dodání náhradního zboží a odstoupit od objednávky uvedeného zboží.

V případě, že kupující předem uhradil cenu za zboží, prodávající je povinen vrátit kupujícímu úhradu za zboží ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy/storna převodem na účet určený kupujícím.

X. ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD SMLOUVY

Kupující může odstoupit od smlouvy ve lhůtě do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží podle těchto všeobecných obchodních podmínek bez udání důvodu v souladu s § 7 ods. 1 písm. a) zákona 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku, ve znění pozdějších předpisů.

Zboží se považuje za převzaté kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převezme objednané zboží.

Kupující je povinen písemné odstoupení od kupní smlouvy doručit na kontaktní adresu prodávajícího, CARPIO plus s.r.o., Hlavní 16, 941 07 Velký Kýr nebo prostřednictvím trvalého nosiče, elektronické schránky, eshop@carpio.sk, přičemž může použít následující formulář (odkaz na link – kliknutím se stáhne dokument).

Kupující je povinen zboží doručit spolu s dokladem o koupi nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy na adresu prodávajícího. Kupující doručí prodávajícímu kompletní zboží spolu se všemi dokumenty – originálem faktury s dodacím listem, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím.

Kupující je povinen při odstoupení od smlouvy zboží zaslat prodávajícímu nepoškozené, pokud možno v originálním obalu (není podmínkou) a nepoužívané. Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřevezme.

Pokud kupující doručí prodávajícímu zboží, které je značně použito nebo poškozeno nebo neúplné a hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, prodávající má vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu, resp. prodávající má právo požadovat od kupujícího proplacení snížení hodnoty zboží a kupující je o této skutečnosti vyrozuměn.

Kupující je povinen prodávajícímu uhradit náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

Odstoupení od smlouvy je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy mu je doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy, se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

Prodávající je povinen vrátit úhradu za zboží, včetně hodnoty za nejlevnější běžný způsob doručení, kterého mohl kupující využít při objednávce zboží, jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký si kupující zvolil při platbě prodávajícímu, pokud kupující neuvedl jiný způsob úhrady v písemném prohlášení o odstoupení od smlouvy.

Dojde-li k poškození zboží během přepravy na základě odstoupení od smlouvy, poškozené zboží bude vráceno kupujícímu. Za takto vzniklé škody prodávající nenese zodpovědnost.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Kupující, spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy dle § 7 ods. 6 písm. c) – písm. f) zákona č.. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku, ve znění pozdějších předpisů:

 • c) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele
 • d) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
 • e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen
 • f) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,

Pokud kupující, spotřebitel nesplní některou ze svých výše uvedených povinností, odstoupení od smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné úhrady kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

XI. ODSTOUPENÍ PODNIKATELE OD SMLOUVY

Kupující v postavení podnikatele (právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel) dle § 2 odst. 1 písm. 2 zákona č . 513/1991 Sb. Obchodní zákoník má právo odstoupit od smlouvy ve smyslu Obchodního zákoníku nebo jiného zákona.

Prodávající může v závislosti na stavu zboží, které by podnikatel zamýšlel vrátit, délky uplynulé záruční doby a aktuální ceny tohoto zboží posoudit možné vrácení zboží těmto kupujícím iv případě, že nejsou splněny podmínky pro odstoupení podnikatele od smlouvy ve smyslu zákona. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další oprávněně vzniklé náklady v přiměřené výši.

Při vystavení dobropisu může být od kupujícího vyžadován k nahlédnutí občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího.

Podstatným porušením smluvní povinnosti je prodlení smluvních stran s plněním povinností podle této smlouvy.

Poškozená smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, v případě, že to oznámí neprodleně straně, která je v prodlení poté, co se o tomto porušení dozvěděla.

Odstoupení od smlouvy je účinné, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od smlouvy je doručen druhé straně.

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Strana, které před odstoupením od smlouvy poskytla plnění druhá strana, toto plnění vrátí; při peněžitém závazku spolu s úroky ve výši sjednané ve smlouvě pro tento případ, jinak stanovené podle § 502 Obchodního zákoníku. Vrací-li plnění strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

XII. ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku pouze na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající a zároveň se na zboží vztahuje záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

Objeví-li se vada výrobku v záruční době, postupuje kupující dle Reklamačního řádu uvedeného v čl. XIV. těchto Všeobecných obchodních podmínek.

XIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje kupujícího jsou sjednány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete na webové stránce v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů. Kupující bere na vědomí, že je povinen prodávajícímu poskytnout osobní údaje ve správné a pravdivé formě a je také povinen informovat prodávajícího o každé změně svých osobních údajů. Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které poskytl, jsou správné.

XIV. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád upravuje způsob a místo reklamace, postup při řešení reklamací a způsob provedení záručních oprav v případě uplatnění reklamace ze strany kupujícího, který je spotřebitelem.

Reklamace se vyřizují výlučně na adrese internetového obchodu https://carpio.sk/. Kupující je povinen doručit zboží na adresu: CARPIO plus s.r.o., Hlavní 16, 941 07 Velký Kýr. Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřebírá, proto doporučuje zboží pojistit.

Reklamovat lze výlučně zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a které je ve vlastnictví kupujícího.

Kupující je oprávněn uplatňovat vůči prodávajícímu záruku výlučně na vady zboží, které zavinil prodávající, dodavatel nebo výrobce a vztahuje se na něj záruka.

Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím, nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k používání, používáním zboží v nevhodných podmínkách, zanedbáním péče a údržby o zboží, poškozením zboží nadměrným zatěžováním , vady vzniklé v důsledku nesprávného doručení přepravní společností a používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.

Vady, které vznikly při živelné pohromě, jsou rovněž vyňaty ze záruky.

Záruka se nevztahuje ani na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části), které je způsobeno používáním zboží. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a nelze reklamovat.

Reklamované zboží je kupující povinen doručit na poštovní adresu internetového obchodu, bez dobírky. Ke zboží je nutno připojit kopii dokladu o koupi, který slouží jako záruční list a přiložit vyplněný reklamační formulář.

Prodávající v den přijetí reklamace vystaví kupujícímu doklad o přijetí reklamace zboží, ve kterém přesně označí vady zboží v souladu s § 18 zákona 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží dle dohody s kupujícím. Není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.

Po vyřízení reklamace prodejce informuje kupujícího formou elektronické pošty a zároveň kupujícímu doručí e-mailem nebo doporučenou poštou písemný doklad o vyřízení reklamace, avšak nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

V případě, že prodávající po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace nesplnil svou povinnost a reklamaci nevybavil, kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající je v takovém případě povinen vrátit kupujícímu plnou částku za zboží nebo po dohodě s kupujícím, má kupující právo na výměnu zboží za nové.

Práva kupujícího při uplatňování reklamace:

 • Při odstranitelné vadě má kupující právo, aby vada byla odstraněna bezplatně, řádně a včas, o způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající, kupující může požadovat místo opravy vady výměnu vadné věci za bezvadnou, nevzniknou-li tím prodávajícímu nepřiměřené náklady.
 • Při výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci, má kupující právo na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz),
 • V případě, že má-li věc současně nejméně tři vady, které brání v řádném užívání, spotřebitel má právo na výměnu zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, stejné právo má kupující, pokud se na věci vyskytne stejná vada, která byla již dvakrát opravována a potřetí byla věc zasílána k reklamaci.

Reklamace se považuje za vyřízenou, skončí-li reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

Poškození zboží, resp. neporušenost obalu je třeba zkontrolovat při přebírání zboží. Prodávající doporučuje kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si jej v přítomnosti dopravce. Kupující svým podpisem kurýrovi prohlašujete, že obal je nepoškozený.

Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen „odborné posouzení zboží“). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady související s odborným posouzením zboží.

Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží k odbornému posouzení. Pokud kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil.

Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad potvrzující koupi zboží (faktura), který slouží jako záruční list a vyplněný Reklamační formulář (odkaz na link).

XV. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým Poskytovatel vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Poskytovatel porušil jeho práva, má možnost obrátit se na Poskytovatele se žádostí o nápravu. Pokud Poskytovatel na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 1/2003. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s Poskytovatelem je Slovenská obchodní inspekce (SOI), adresa na doručování: Ústřední inspektorát SOI, Odbor mezinárodních vztahů a ARS, Bajkalská 21/A, p. . p. 29, 827 99 Bratislava, Odbor mezinárodních vztahů a ARS, tel. čj. 02/5827 2123, email: ars@soi.sk, webová stránka: http://www.soi.sk nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce http ://www.mhsr.sk). Spotřebitel má právo spor řešit také prostřednictvím k tomu určené ODR platformy alternativního řešení sporů – https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS. Spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoli měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.

XVI. AUTORSKÉ PRÁVA

Všechny údaje uvedené na internetové stránce, https://carpio.sk/, jsou vyhrazeny. Jakékoliv použití obsahu – částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření textů, obrázků, fotografií či ukázek jakýmkoli mechanickým nebo elektronickým způsobem je bez písemného souhlasu od obchodní společnosti, CARPIO plus s.r.o., zakázáno.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

V případě, že je kupujícím právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel, platí v rámci uzavřené smlouvy na základě objednávky zboží z internetové stránky https://carpio.sk/ výlučně tyto všeobecné obchodní podmínky a jakékoli jiné všeobecné obchodní podmínky tohoto kupujícího se na tento smluvní vztah neuplatní.

Všechny smluvní vztahy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, účinnými v době uzavření smluvního vztahu, a to zejména ustanoveními zákona č.j. č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, zákona č.j. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.j. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.j. 102/2014 o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory ve znění pozdějších předpisů.

Zaškrtnutím políčka před odesláním elektronické objednávky kupující vyjadřuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a že s nimi souhlasí, a na znak akceptace zasílá prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením smlouvy.

Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných nákupních podmínek. Platně uzavřená smlouva se však řídí všeobecnými obchodními podmínkami v době, kdy byla uzavřena. Povinnost písemného oznámení změny je splněna umístěním na internetové stránce https://carpio.sk/.

CARPIO plus s.r.o.

Ve Veľkom Kýry, dne 1.2.2019

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek, aby Vám nic neuniklo