☎️ Centrála E-SHOP Rybárstvo CARPIO, info: +421 907 857 319 (Po-Pia: 8:00-17:00, So: 8:00 - 12:00) ✉️ E-mail: eshop@carpio.sk

  

Vrácení zboží

Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy ve lhůtě do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží podle těchto všeobecných obchodních podmínek bez udání důvodu v souladu s § 7 ods. 1 písm. a) zákona 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku, ve znění pozdějších předpisů.

Zboží se považuje za převzaté kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převezme objednané zboží.

Kupující je povinen písemné odstoupení od kupní smlouvy doručit na kontaktní adresu prodávajícího, CARPIO plus s.r.o., Hlavní 16, 941 07 Velký Kýr nebo prostřednictvím trvalého nosiče, elektronické schránky, eshop@carpio.sk, přičemž může použít formulář, který si jednoduše stáhnete přes link který si naleznete níže. (viz přílohy)

Kupující je povinen zboží doručit spolu s dokladem o koupi nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy na adresu prodávajícího. Kupující doručí prodávajícímu kompletní zboží spolu se všemi dokumenty – originálem faktury s dodacím listem, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím.

Kupující je povinen při odstoupení od smlouvy zboží zaslat prodávajícímu nepoškozené, pokud možno v originálním obalu (není podmínkou) a nepoužívané. Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřevezme.

Pokud kupující doručí prodávajícímu zboží, které je značně použito nebo poškozeno nebo neúplné a hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, prodávající má vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu, resp. prodávající má právo požadovat od kupujícího proplacení snížení hodnoty zboží a kupující je o této skutečnosti vyrozuměn.

Kupující je povinen prodávajícímu uhradit náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

Odstoupení od smlouvy je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy mu je doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy, se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

Prodávající je povinen vrátit úhradu za zboží, včetně hodnoty za nejlevnější běžný způsob doručení, kterého mohl kupující využít při objednávce zboží, jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký si kupující zvolil při platbě prodávajícímu, pokud kupující neuvedl jiný způsob úhrady v písemném prohlášení o odstoupení od smlouvy.

Dojde-li k poškození zboží během přepravy na základě odstoupení od smlouvy, poškozené zboží bude vráceno kupujícímu. Za takto vzniklé škody prodávající nenese zodpovědnost.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Kupující, spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy dle § 7 ods. 6 písm. c) – písm. f) zákona č.. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku, ve znění pozdějších předpisů:

  • c) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele
  • d) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
  • e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen
  • f) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,

Pokud kupující, spotřebitel nesplní některou ze svých výše uvedených povinností, odstoupení od smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné úhrady kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek, aby Vám nic neuniklo