☎️ Centrála E-SHOP Rybárstvo CARPIO, info: +421 907 857 319 (Po-Pia: 8:00-17:00, So: 8:00 - 12:00) ✉️ E-mail: eshop@carpio.sk

  

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady mají za cíl informovat, jakým způsobem společnost CARPIO plus s.r.o.,IČ: 50 699 776, se sídlem Hlavní 16, 941 07 Velký Kýr, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, oddíl Sro, vložka č. . 42468/N(dále jako „Provozovatel“) shromažďuje, zpracovává, používá a předává Vaše osobní údaje (společně dále „zpracování osobních údajů“) zejména v souvislosti s Vaším používáním webové stránky http://www.carpio.sk . Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité osoby, kterou lze na základě těchto informací, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.


KDO JE PROVOZOVATELEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Provozovatelem údajů je společnost CARPIO plus s.r.o., IČO: 50 699 776, se sídlem Hlavní 16, 941 07 Velký Kýr, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, oddíl Sro, vložka č. 16, 941 07 42468/N, která určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají.

Kontaktní údaje jsou uvedeny v části „Otázky a kontakty“ níže.


JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje zpracováváme především pro potřebu uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem je dodávka našeho zboží a služeb. Tato činnost zahrnuje především příjem a zpracování objednávek, vystavování faktur a daňových dokladů, evidenci plateb, odesílání zboží na zvolenou adresu a podobně.

Pro řádné splnění všech zákonných povinností, zpracováváme osobní údaje i pro účely vedení účetnictví, správy registratury či vyřizování reklamací a stížností. V některých případech je třeba osobní údaje zpracovat i pro účely soudních sporů a mimosoudního vymáhání pohledávek.

Vaše osobní údaje zpracováváme také pro účely informování o našich produktech a službách v rámci přímého marketingu.

Údaje o návštěvnících webové stránky zpracovává Provozovatel za účelem zlepšení funkcionality webové stránky az různých technických, administrativních a provozních důvodů, jako například zabezpečení obsahu, s cílem zlepšit webovou stránku Provozovatele a její funkčnost; pro správu webové stránky; pro interní operace včetně řešení problémů, analýzu dat, testování, výzkumu, statistické účely a průzkumy.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

běžné osobní údaje

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

 • jméno, příjmení,
 • fakturační a dodací adresa,
 • telefon, email,
 • datum registrace,
 • poslední přihlášení,
 • celková částka objednávky

Právní základy zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem, pouze na základě právních základů případech kdy:

 • je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy (například kupní smlouvy) a vy jste smluvní stranou, nebo jste nás požádali o provedení opatření před uzavřením smlouvy (například registrací do e-shopu),
 • nebo je zpracování vašich osobních údajů nezbytné v rámci našeho oprávněného zájmu, který sledujeme a jím je především nabídka a prodej zboží a služeb našim zákazníkům, a zlepšení funkcionality webové stránky,
 • nebo jste nám udělili váš souhlas k jednomu nebo více účelům. Ty mohou zahrnovat zejména činnosti spojené s nabídkou zboží služeb, zasíláním newsletteru nebo zpracování s cílem přizpůsobit nabídku vašim očekáváním.


Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Provozovatel získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od návštěvníků na základě návštěvy webové stránky Provozovatel, vyplnění objednávkového formuláře a zadání kontaktních údajů, a následně na základě jejich aktivity na webové stránce.


SDÍLEME VAŠE ÚDAJE S DALŠÍMI OSOBAMI?

Provozovatel využívá externích poskytovatelů služeb, kteří poskytují administrativní, odbornou a technickou podporu na podporu IT, bezpečnosti a správu portálu. Dále sdílíme Vaše osobní údaje se společnostmi poskytujícími kurýrní a přepravní služby. Pro účely plnění jejich smluvních povinností jim musí Provozovatel předat určité osobní údaje dotčených osob.

Společnost může v případě potřeby sdílet osobní údaje is externími poradci (např. právníky, účetními, auditory).

Výše uvedené třetí strany jsou však ze strany Provozovatel prověřeny a poskytují dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu osobních údajů návštěvníků.

Osobní údaje mohou být sdíleny se státními orgány a/nebo orgány činnými v trestním řízení, vyžadují-li to příslušné právní předpisy nebo vyžaduje-li to ochrana našich oprávněných zájmů (včetně oprávněných zájmů třetích stran) v souladu s platnými právními předpisy.


PŘEDÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE DO ZEMÍ MIMO EU/EHP?

Osobní údaje návštěvníků nejsou předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).


JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?

Provozovatel za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů návštěvníků využívá moderní IT bezpečnostní systémy. Provozovatel udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů. Přístup k osobním údajům návštěvníků je umožněn pouze osobám, které je potřebují, aby mohli plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.


JAK DLOUHO BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVAT?

Provozovatel uchovává osobní údaje dotčených pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, pro který byly shromážděny.

Provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje na základě návštěvy webové stránky po dobu 3 let od uskutečnění návštěvy.

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu dotyčné osoby, budeme vaše údaje zpracovávat do doby, než svůj souhlas neodvoláte, nejvýše však 3 roky od jeho udělení.

V případě oprávněného zájmu budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu která je opodstatněná vzhledem k životnímu cyklu zakoupeného produktu, nebo služby, abychom vám mohli nabízet a poskytovat související produkty a služby.

V případě plnění smlouvy budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, po kterou trvá smluvní vztah, včetně záruky a reklamačních podmínek.

V případě plnění zákonné povinnosti, budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, kterou nám ukládá zákon. V případě zákona o účetnictví, zákona o DPH a pod. může být lhůta 10 let.


JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména Všeobecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) stanoví zejména následující práva dotčených osob:

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak jsou používány jejich osobní údaje a jaká jsou jejich práva,
 • právo kdykoli bezplatně odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů a to poštou, e-mailem, nebo i osobně na naší adrese uvedené níže,
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Provozovatele, příp. zprostředkovatelů,
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů,
 • právo na vymazání osobních údajů, zejména pokud (I) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (II) byl odvolán souhlas k jejich zpracování; (III) bylo dotčenou osobou oprávněně namítáno jejich zpracování; (IV) byly zpracovávány nezákonně; nebo (V) musí být vymazány podle právních předpisů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů, jestliže (I) dotyčná osoba napadla správnost osobních údajů po dobu, dokud Provozovatel ověří jejich správnost; (II) zpracování je protizákonné; (III) pokud je Provozovatel již nepotřebuje, ale osobní údaje potřebuje dotyčná osoba pro účely uplatnění svých právních nároků nebo (IV) dotyčná osoba namítá proti jejich zpracování po dobu, dokud Provozovatel neověří, zda oprávněné zájmy Provozovatele převažují nad zájmy dotyčné osoby;
 • právo podat námitky proti zpracování osobních údajů v případě, že jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů Provozovatele;
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému provozovateli při splnění zákonných podmínek;
 • právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/cs, pokud se dotyčná osoba domnívá, že Provozovatel porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů na ochranu osobních údajů.


OTÁZKY A KONTAKTY

Pokud vás zajímají podrobné informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů, nebo máte jinou otázku, máte zájem odvolat souhlas udělený souhlas nebo podat stížnost ke zpracování osobních údajů, kontaktujte nás prosím poštou nebo emailem.

CARPIO plus s.r.o.

adresa: Hlavná 16, 941 07 Veľký Kýr

e-mail: eshop@carpio.sk


ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD

Je možné, že Provozovatel se rozhodne tyto zásady změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad budete mít vždy k dispozici na webové stránce https://carpio.sk v sekci Zásady zpracování osobních údajů. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů vstoupí v platnost po zveřejnění zrevidovaných Zásad ochrany osobních údajů prostřednictvím uvedené webové stránky

Dokumenty ke stažení

Žádost dotyčné osoby týkající se jejích osobních údajů Dolů podepsaný
Namítání zpracování osobních údajů
Žádost DO k uplatnění práva
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Dolů podepsaný

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek, aby Vám nic neuniklo